Επιτρέπεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στη βιολογική παραγωγή;

Η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) και προϊόντων που έχουν παρασκευαστεί από ΓΤΟ εξακολουθεί να είναι απαγορευμένη στη βιολογική παραγωγή. Τα προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ δεν μπορούν να σημαίνονται ως βιολογικά, εκτός και αν τα συστατικά που περιέχουν ΓΤΟ έχουν εισέλθει ακούσια στα προϊόντα και η αναλογία ΓΤΟ στο συστατικό είναι μικρότερη από 0,9%.

Επιτρέπεται η Υδροπονική καλλιέργεια στη βιολογική παραγωγή;

Όχι, δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΚ) 889/2008. Η βιολογική φυτική παραγωγή βασίζεται στην θρέψη των φυτών κατ’ εξοχήν μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος.
Η υδροπονική καλλιέργεια όπου τα φυτά αναπτύσσονται έχοντας τις ρίζες τους σε αδρανές θρεπτικό μέσο με διαλυτές ανόργανες και θρεπτικές ουσίες, κατά συνέπεια απαγορεύεται.

Επιτρέπεται η χρήση χημικών συνθετικών πόρων στη βιολογική παραγωγή;

Στη βιολογική γεωργία προτιμούνται οι κλειστοί κύκλοι με χρήση εσωτερικών πόρων έναντι των ανοιχτών κύκλων όπου γίνεται προμήθεια εξωτερικών πόρων. Στην ιδανική περίπτωση, οι εξωτερικοί πόροι πρέπει να περιορίζονται σε βιολογικούς πόρους από άλλα βιολογικά αγροκτήματα, φυσικά υλικά ή υλικά που έχουν αποκτηθεί με φυσικό τρόπο και ήπια, ευδιάλυτα ανόργανα λιπάσματα. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να επιτρέπεται η χρήση χημικών συνθετικών πόρων, εάν δεν υφίστανται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. Οι ουσίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και αναφέρονται στους σχετικούς καταλόγους στο Παράρτημα του Κανονισμού του Συμβουλίου μετά από επισταμένη έρευνα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Τα ζώα βιολογικής εκτροφής είναι ελευθέρας βοσκής;

Ναι, όλα τα ζώα τα οποία εκτρέφονται με βιολογικό τρόπο είναι αυτομάτως ελευθέρας βοσκής, καθώς αυτό είναι απαίτηση του Κανονισμού. Τα ζώα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους άσκησης όπως και σε βοσκότοπους (καιρού επιτρέποντος) και θα πραγματοποιηθεί κάτω από ορισμένες πυκνότητες βοσκοικανότητας. Επιπλέον, υπάρχουν όλα τα άλλα οφέλη του οργανικού συστήματος.

Γίνεται χρήση αντιβιοτικών και άλλων κτηνιατρικών φαρμάκων στα ζώα βιολογικής εκτροφής;

Η μέριμνα για την υγεία των ζώων βασίζεται κυρίως στην πρόληψη των ασθενειών. Επίσης λαμβάνονται ειδικά μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης.

Απαγορεύεται η προληπτική χορήγηση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων στην βιολογική κτηνοτροφία. Εντούτοις, σε περίπτωση ασθένειας ή τραύματος ενός ζώου που απαιτεί άμεση θεραπευτική αγωγή, η χρησιμοποίηση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η πληρότητα της βιολογικής παραγωγής προς όφελος των καταναλωτών, λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, όπως ο διπλασιασμός της περιόδου απόσυρσης μετά την χρησιμοποίηση χημικά συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα για τη βιολογική γεωργία στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα δεν έχουν εγκριθεί προς το παρόν σκευάσματα για τη βιολογική γεωργία. Τα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι αυτά που έχουν εγκριθεί για την κάθε καλλιέργεια και δεν περιέχουν μη επιτρεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ουσίες.

Χωρίς τη βοήθεια χημικών σκευασμάτων, μπορεί η βιολογική γεωργία να παράγει αρκετά τρόφιμα ώστε να θρέψει τον κόσμο;

Ναι, μπορεί.

Το κύριο πρόβλημα με την προμήθεια τροφίμων στον κόσμο είναι ότι δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή. Συχνά αυτό συμβαίνει για πολιτικούς λόγους, όπως οι εμπορικές διαφορές ή οι εμφύλιοι πόλεμοι. Τρόφιμα υπάρχουν, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Αυτά τα προβλήματα είναι που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, επειγόντως.

Το πρόβλημα στον Δυτικό κόσμο είναι η υπερπαραγωγή των τροφίμων. Για την αντιμετώπιση της, περίπου το 10% των γεωργικών εκτάσεων έχει να παύσει να καλλιεργείται κάθε έτος ώστε να μειωθεί η παραγωγή. Όταν η γη μετατρέπεται για τη βιολογική παραγωγή, υπάρχει μια μείωση της παραγωγής. Αλλά με την πάροδο του χρόνου (περίπου τέσσερα χρόνια), καθώς το έδαφος γίνεται πιο εύφορο, αυξάνεται και η παραγωγή.

Ποια τρόφιμα επισημαίνονται ως «βιολογικά»;

Τα τρόφιμα μπορούν να σημαίνονται ως «βιολογικά», μόνον εφόσον τουλάχιστον το 95% των γεωργικών συστατικών τους είναι βιολογικά. Τα βιολογικά συστατικά σε μη βιολογικά τρόφιμα μπορούν να αναφέρονται ως βιολογικά στον κατάλογο των συστατικών, εφόσον το εν λόγω τρόφιμο έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί βιολογικών προϊόντων. Με σκοπό την εξασφάλιση υψηλότερου βαθμού διαφάνειας, πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του φορέα ελέγχου.

Ποιος παραγωγός είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα;

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι παραγωγοί συσκευασμένων βιολογικών τροφίμων θα είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα από την 1η Ιουλίου 2010. Ωστόσο, η χρήση του λογοτύπου στα βιολογικά τρόφιμα από τρίτες χώρες είναι προαιρετική. Από την 1η Ιουλίου 2010, όταν θα χρησιμοποιείται το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, θα πρέπει να αναγράφεται ο τόπος παραγωγής των γεωργικών συστατικών.

Τι καθεστώς ισχύει για τις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης με παραγωγή βιολογικών προϊόντων;

Οι επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης δεν υπάγονται στον κανονισμό του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες ή, ελλείψει αυτών, ιδιωτικά πρότυπα, όσον αφορά την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων που προέρχονται από επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης, εφόσον οι εν λόγω κανόνες συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο.

Τι καθεστώς ισχύει για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες;

Η διανομή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες επιτρέπεται στην κοινή αγορά, μόνον εφόσον τα προϊόντα αυτά παράγονται και ελέγχονται υπό τις ίδιες ή ισοδύναμες συνθήκες. Με τη νέα νομοθεσία το καθεστώς εισαγωγών επεκτάθηκε. Στο παρελθόν ήταν δυνατή η εισαγωγή βιολογικών προϊόντων μόνο από τρίτες χώρες αναγνωρισμένες από την ΕΕ ή αγαθών των οποίων η παραγωγή ελεγχόταν από τα κράτη μέλη και για τα οποία είχε δοθεί άδεια εισαγωγής.

Η διαδικασία των αδειών εισαγωγής θα αντικατασταθεί μελλοντικά από νέο καθεστώς εισαγωγών. Τότε, οι φορείς ελέγχου που λειτουργούν σε τρίτες χώρες θα εξουσιοδοτούνται και θα παρακολουθούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Αυτή η νέα διαδικασία επιτρέπει στην Επιτροπή της ΕΕ να επιβλέπει και να παρακολουθεί καλύτερα την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων και τον έλεγχο των εγγυήσεων περί βιολογικής παραγωγής.

Γιατί θα έπρεπε να υποστηρίξω τη βιολογική γεωργία;

Από καταναλωτική άποψη, η βιολογική γεωργία δημιουργεί τρόφιμα και ποτά αυθεντικής ποιότητας που παράγονται χωρίς χημικές φυτοπροστατευτικές ουσίες. Όταν αγοράζετε βιολογικά προϊόντα, υποστηρίζετε επίσης έναν τομέα που ωφελεί τη φροντίδα του περιβάλλοντος, την αυξανόμενη βιοποικιλότητα, την ευημερία των ζώων και την αγροτική ανάπτυξη.

Πώς βοηθάει η βιολογική γεωργία το περιβάλλον;

Είναι σημαντικό για τους αγρότες που εφαρμόζουν τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας, να προστατεύουν και να ενισχύουν τους φυσικούς πόρους και να διατηρούν τις οικολογικές ισορροπίες:
• Να προστατεύουν το έδαφος και το νερό
• Να εμπλουτίζουν την βιοποικιλότητα
• Να χρησιμοποιούν υπεύθυνα την ενέργεια και τους πόρους Για τη ζωή στη γη

Η βιολογική καλλιέργεια προσπαθεί να επιτύχει έναν κλειστό θρεπτικό κύκλο στο αγρόκτημα χρησιμοποιώντας φυτική ή ζωική κοπριά σαν λίπασμα, κομπόστα και ψυχανθή για τη δέσμευση του αζώτου από την ατμόσφαιρα.

Η οργανική ύλη και τα φυτά που φυτεύονται με σκοπό τη παροχή φυτικής λίπανσης αυξάνουν τον αριθμό των μικροοργανισμών, γαιοσκωλήκων, σκαθαριών, αραχνοειδών και άλλων μορφών ζωής του εδάφους.

Η μεγάλης διάρκειας αμειψισπορά, οι μέθοδοι μηχανικής και φυσικής καλλιέργειας και η επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών μπορούν να αντικαταστήσουν την χρήση συνθετικών φυτοπροστατευτικών ουσιών και λιπασμάτων.

Φυσική επιστασία

Η χρήση των φυσικών και τοπικών πόρων είναι κεντρικό στοιχείο στην βιολογική καλλιέργεια και γίνεται πάντα με προσεχτική διαχείριση έτσι ώστε να προστατεύεται η φύση. Η βιολογική παραγωγή πάντα ανακυκλώνει τα απόβλητα του αγροκτήματος και τα υποπροϊόντα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής σαν κομπόστα και κοπριά.

Η χρήση εναλλακτικών τεχνικών φυτικής προστασίας παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του νερού και του εδάφους από τη ρύπανση. Οι φράχτες χρησιμοποιούνται σαν ανεμοφράχτες και η φυσική βλάστηση στις άκρες του χωραφιού ελαττώνουν την διάβρωση του εδάφους, αυξάνουν τη βιοποικιλότητα και παρέχουν καταφύγιο στους φυσικούς εχθρούς των παρασίτων. Η βιολογική καλλιέργεια απαγορεύει τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Προστατεύοντας τα πλεονεκτήματά μας

Το έδαφος και το νερό είναι ουσιαστικά συστατικά για να αναπτυχθεί η ζωή στη γη και η βιολογική γεωργία όχι μόνο προστατεύει, αλλά και εμπλουτίζει τη ζωή στο έδαφος και την ποιότητα του νερού.

Η παροχή τροφής στο φυτό μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος εξασφαλίζει την ανάπτυξη ευεργετικών οργανισμών στο έδαφος και τη δημιουργία μιας υγιούς και γόνιμης υφής σε αυτό.

Άλλες πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας όπως μικτά βοσκοτόπια, χλωρή λίπανση, φυτά εδαφοκάλυψης για την κάλυψη του εδάφους μετά τη συγκομιδή, και η διατήρηση φραχτών και λιβαδιών, εξασφαλίζουν ότι θα υπάρξει η ελάχιστη δυνατή διάβρωση του εδάφους και απώλεια των θρεπτικών στοιχείων που αποτελούν την «τροφή» των φυτών.

Αυτές οι προσπάθειες επίσης βοηθούν στο να συγκρατείται το νερό και να διατηρούνται οι θρεπτικές ουσίες στο έδαφος και αποτρέπουν την έκπλυση τους στις λίμνες, στα ποτάμια και στα ρυάκι. Αυτό μπορεί ταυτόχρονα, να μειώσει το ποσό του νερού που χρειάζεται για άρδευση στις ξηρές περιοχές.

Με ποιον τρόπο η βιολογική γεωργία μεριμνά για τα ζώα;

Οι κτηνοτρόφοι που ασκούν τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας, λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ζώων τους πολύ σοβαρά, βεβαιώνοντας ότι αναπτύσσονται και είναι υγιή. Στον τομέα αυτό, η βιολογική κτηνοτροφία δίνει έμφαση:

• Στην ευημερία των ζώων
• Στην υγεία των ζώων
 
Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία


Στη βιολογική κτηνοτροφία απαγορεύεται η χρήση συνθετικών ουσιών και κτηνοτροφικών φαρμάκων ως μέσων πρόληψης. Είναι συνεπώς κρίσιμο για αυτούς τους κτηνοτρόφους, να παρέχουν ένα υγιεινό περιβάλλον για τα ζώα τους.

Η καλή υγεία και κατάσταση των ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία, εξασφαλίζεται μέσω μεθόδων προφύλαξης και προσεκτικής διαχείρισης της υγείας τους. Το ρητό «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία», είναι ιδιαίτερα αληθινό για την αναπαραγωγή στη βιολογική κτηνοτροφία. Οι κτηνοτρόφοι προτιμούν να χρησιμοποιούν ράτσες αναπαραγωγής που είναι ανθεκτικές στις αρρώστιες και προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες.

Η ανθεκτικότητά τους στις αρρώστιες ενισχύεται μέσω τακτικής άσκησης, εκτροφής και κατάλληλης βόσκησης χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, λιγότερα ζώα και υγιεινές συνθήκες σταβλισμού τους.

Εάν τα ζώα αρρωστήσουν ή τραυματιστούν, νοσηλεύονται γρήγορα προκειμένου να υποφέρουν το λιγότερο δυνατόν. Φυσικοί τρόποι νοσηλείας όπως η ομοιοπαθητική ή η χρήση φυτικών ουσιών προτιμούνται. Τα αντιβιοτικά και άλλα κτηνιατρικά φάρμακα χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατή θεραπεία.

Υγιή και ζωηρά

Η ευημερία των ζώων εξαρτάται από την ικανοποίηση των φυσικών αναγκών τους, καθώς και από την ανάπτυξή τους σε ένα περιβάλλον υγιεινό και χωρίς καταπονήσεις.

Τα ζώα στη βιολογική κτηνοτροφία, εκτρέφονται σε υπαίθριους βοσκότοπους με αρκετό χώρο για το καθένα από αυτά. Οι φυσικές τους ανάγκες ικανοποιούνται, όπως για παράδειγμα στα πουλερικά, τα οποία μπορούν να ρίξουν πάνω τους χώμα, να κολυμπήσουν σε νερόλακκους, να τραφούν στο ύπαιθρο και συχνά να βρεθούν σε μικρές ομάδες για τη δημιουργία κοινωνικών ιεραρχιών.

Η κλινοστρωμνή και η εναπόθεση των ακαθαρσιών έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες των διάφορων ζωικών ειδών. Οι αγελάδες για παράδειγμα, προτιμούν να ξεκουράζονται σε αχυροστρωμνή και όχι σε τσιμεντένιο δάπεδο. Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος δαπέδου για κάθε ζώο προκειμένου να ξεκουράζεται. Στις κτηνοτροφικές μονάδες η χρήση δαπέδων με ανωμαλίες ή με σχάρες είναι περιορισμένη.

Στη βιολογική κτηνοτροφία, τα ζώα εκτρέφονται με βιολογικές τροφές, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Τα μικρά που θηλάζουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα τακτικής πρόσβασης στο φυσικό, μητρικό γάλα. Τα ζώα πρέπει να υποφέρουν το λιγότερο δυνατόν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το περιστασιακό δέσιμο ή απομόνωση των ζώων, η αφαίρεση μέρους του ράμφους, καθώς και της ουράς και των κεράτων, υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους ασφάλειας, υγείας ή για λόγους κτηνιατρικής αγωγής.

Με ποιον τρόπο η βιολογική γεωργία μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές;

Η βιολογική γεωργία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, παράγοντας ευρεία ποικιλία από τρόφιμα και ποτά υψηλής ποιότητας με:
  • Αυθεντική γεύση
  • Δυνατότητα ανίχνευσης και επιθεωρήσεις
  • Χαμηλό κίνδυνο για υπολείμματα παρασιτοκτόνων

Δυνατότητα Ανίχνευσης Και Επιθεωρήσεις - Πίσω Στην Πηγή

Οι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν από πού προέρχονται τα τρόφιμα και τα ποτά. Η βιολογική σήμανση σας παρέχει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση του προϊόντος, όπως το όνομα του παραγωγού, μεταποιητή και πωλητή και των κωδικό της αρχής πιστοποίησης που έλεγξε τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία παραγωγής και πώλησης.

Οι καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι καθώς και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της βιολογικής παραγωγής, υφίστανται ενδελεχείς ετήσιους ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα βιολογικά λογότυπα και τις σημάνσεις. Η παρουσία του Ευρωπαϊκού (ΕΕ) και άλλων Εθνικών λογοτύπων, θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυθεντική Γεύση - Η Γεύση Της Φύσης

Στη βιολογική καλλιέργεια αποφεύγεται η χρήση τεχνητών μέσων παραγωγής όπως συνθετικά λιπάσματα και εντομοκτόνα. Η επεξεργασία των βιολογικών τροφίμων γίνεται χωρίς τεχνητά αρώματα, συστατικά εμπλουτισμού γεύσης, χρώματα και γλυκαντικά. Η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών καθώς και οι αυξητικές ορμόνες ζώων είναι αυστηρώς απαγορευμένα. Έτσι, όταν αγοράζετε βιολογικά τρόφιμα και ποτά, δοκιμάζετε την αυθεντική τους γεύση.

Αυξήστε Τις Επιλογές Σας

Η πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή σήμερα δεν περιορίζεται μόνο σε ένα μικρό αριθμό καθημερινών προϊόντων διατροφής από το αγρόκτημα, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα αυγά και οι πατάτες. Επεκτείνεται και διαφοροποιείται καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα από επεξεργασμένα προϊόντα όπως διάφορα γαλακτοκομικά, χυμοί φρούτων, ελαιόλαδο, ζυμαρικά, δημητριακά για πρωινό, ακόμα και προ-μαγειρευμένα φαγητά τα οποία είναι διαθέσιμα σχεδόν σε κάθε υπεραγορά.

Η βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα από διαφορετικές – και σε μερικές περιπτώσεις σπάνιες – ποικιλίες, λαχανικών, φρούτων και δημητριακών, καθώς και παλιές ράτσες αναπαραγωγής ζώων, που σας επιτρέπουν να ανακαλύψετε νέες γεύσεις!

Με ποιον τρόπο η βιολογική γεωργία μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία;

Η βιολογική γεωργία δεν μας παρέχει απλά τρόφιμα και ποτά, αλλά επίσης ωθεί την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη:

  • Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη
  • Θέσεις εργασίας
  • Διασύνδεση των παραγωγών με τους καταναλωτές
Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη - Ακμάζουσες Κοινωνίες

Η ετήσια αύξηση ύψους περίπου 10 % στην αγορά των βιολογικών προϊόντων είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών ευκαιριών στην αλυσίδα παραγωγής προϊόντων διατροφής καθώς και στις κοινότητες των αγροτικών περιοχών.

Το πιο ορατό αποτέλεσμα ήταν η οικονομική ανάπτυξη των αγροτών, των μεταποιητών, των διανομέων και των πωλητών, αλλά τα οφέλη επεκτείνονται και σε άλλους αγροτικούς επιχειρηματικούς τομείς που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες.

Ένα υψηλότερο επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη πιθανότητα για τις αγροτικές περιοχές να συγκρατήσουν τους υπάρχοντες κατοίκους τους και να προσελκύσουν νέους.

Η συμβολή της βιολογικής γεωργίας στην ύπαιθρο με την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσελκύει τον πληθυσμό να επιστρέψει στα μέρη αυτά.

Η βιολογική γεωργία διασφαλίζει ότι περισσότεροι «κρίκοι» στην αλυσίδα παραγωγής προϊόντων διατροφής, δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές. Το πλεονέκτημα είναι η αύξηση των καναλιών αγοράς και ότι περισσότερο χρήμα θα μείνει στις κοινότητες αυτές.

Νέες Θέσεις Εργασίας


Οι νέες θέσεις εργασίας στη βιολογική γεωργία είναι πολλές και διαφορετικές. Αρχίζουν από το αγρόκτημα και φτάνουν στο σημείο πώλησης, περιλαμβανόμενων των τομέων μεταποίησης και διανομής, καθώς και όσους άμεσα ή έμμεσα παρέχουν υπηρεσίες και εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες.

Στο επίπεδο του αγροκτήματος και ειδικά για τη βιολογική φυτική παραγωγή, οι μέθοδοι καλλιέργειας μπορεί να απαιτούν πολλά εργατικά χέρια. Η αφαίρεση ζιζανίων με το χέρι μπορεί να είναι αναγκαία. Οι καλλιεργητές στη βιολογική γεωργία, συχνά παίρνουν μαθητευόμενους για να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες εργατικών χεριών.

Διασύνδεση Των Παραγωγών Με Τους Καταναλωτές

Η βιολογική γεωργία επιτρέπει στους παραγωγούς και τους καταναλωτές να επανακτήσουν ισχυρούς δεσμούς. Η άμεση προώθηση προϊόντων στην αγορά είναι πολύ συχνό φαινόμενο.

Η σήμανση των βιολογικών προϊόντων παρέχει στους καταναλωτές τη διαβεβαίωση ότι ο παραγωγός, ο μεταποιητής και ο πωλητής των βιολογικών προϊόντων, υπόκεινται σε έλεγχο. Οι καταναλωτές μπορεί να είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα που εμπορεύονται ως βιολογικά έχουν παραχθεί από επαγγελματίες παραγωγούς και μεταποιητές αφοσιωμένους στη βιολογική γεωργία.

Στο μεταξύ η ελκυστικότητα των βιολογικών αγροκτημάτων για τη συν-διοργάνωση δραστηριοτήτων αγροτουρισμού καθώς και οι εκδηλώσεις γνωριμίας για επισκέπτες, επιτρέπουν στους καταναλωτές να έχουν μια πρώτη εικόνα του πως παράγονται τα βιολογικά τρόφιμα και ποτά.

End FAQ