Η A CERT Α.Ε. είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ),
με το υπ’ αριθμό 396-3 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1,
ως Φορέας Πιστοποίησης: