Βιολογική Παραγωγή

organiceulogoΗ βιολογική γεωργία περιγράφεται από τον οργανισμό FAO των Ηνωμένων Εθνών ως "ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης παραγωγής που αποφεύγει τη χρήση των συνθετικών λιπασμάτων, των  φυτοφαρμάκων και των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, ελαχιστοποιεί τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και του νερού και βελτιστοποιεί την υγεία και την παραγωγικότητα των αλληλοεξαρτώμενων κοινοτήτων των φυτών, των ζώων και των ανθρώπων".

Οι αρχές της βιολογικής γεωργίας όπως αυτές ορίζονται από την IFOAM είναι:

Η Αρχή της υγείας: Η βιολογική γεωργία πρέπει στηρίζει και να ενισχύει την υγεία του εδάφους, των φυτών των ζώων και του ανθρώπου, ταυτόχρονα και αδιαίρετα.

Η Αρχή της Οικολογίας: Η βιολογική γεωργία πρέπει να βασίζεται στα οικολογικά συστήματα και στους οικολογικούς κύκλους, να τα μιμείται και να τα στηρίζει.

Η Αρχή της δικαιοσύνης: Η βιολογική γεωργία πρέπει να στηρίζεται σε σχέσεις που εξασφαλίζουν δικαιοσύνη όσον αφορά στις κοινές ευκαιρίες περιβάλλοντος και ζωής.

Η Αρχή της Φροντίδας: Η βιολογική γεωργία πρέπει να κατορθώνει κατά τρόπο προληπτικό και αρμόδιο να προστατεύσει την υγεία και την ευημερία τόσο των τωρινών και των μελλοντικών γενεών όσο και του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής επιτελούν διττό κοινωνικό ρόλο, αφενός τροφοδοτώντας μια ειδική αγορά που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων και, αφετέρου, προσφέροντας δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και στην αγροτική ανάπτυξη.

Πολύτιμες πληροφορίες για τους καταναλωτές καθώς επίσης και εργαλεία για τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της βιολογικής γεωργίας μπορείτε να αντλήσετε από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_el

πίσω στην αρχή